kodeforest

8 11 12 13
Cộng Tu Hằng Ngày
1. Tu Sáng Sớm

1. Tu Sáng Sớm: Tụng Kinh A Di Đà, A Di Đà Phật Tán, Niệm Phật Công Cứ, Lạy Phật 108, Hồi Hướng.

2. Niệm Phật Công Cứ

2. Niệm Phật Công cứ 60 Phút.

3. Niệm Phật Miên Mật

3. Niệm Phật Miên Mật 55 phút, Lạy Phật 108, Nguyện Vãng Sanh.

4. Cộng Tu_1

4. Cộng Tu -01: Trống Hội Chúng, Tán Liên Trì, Tụng Kinh A Di Đà, A Di Đà Phật Tán, Niệm Phật Kinh Hành, Niệm Phật địa chung.


5. Nguyện Vãng Sanh-Hồi Hướng Công Đức

5. Nguyện Vãng Sanh-Hồi Hướng Công Đức-Phổ Hiền Cảnh Sách-Tự Quy Y.

6. Đại Hồi Hướng.

6. Đại Hồi Hướng.

Các Đạo Tràng Và Ban Hộ Niệm Thế Giới- Hình Ảnh- Liên Lạc

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.