kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chúng ta hãy cùng nhau thực hành PHÁP HỘ NIỆM như lý như pháp, làm cho Chánh Pháp và cũng là PHÁP ĐẠI CỨU TINH được lưu trụ dài lâu, để càng có thật nhiều người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đời đời thoát khổ.


Từ vô lượng kiếp qua, cái nhân Phật chúng ta luôn luôn có sẵn, chỉ vì cái duyên đặt không đúng chỗ, nên chúng ta mãi bị trầm luân trong bể khổ. Phật Tánh của chúng ta là cái Nhân vẫn có ở tại đây, bây giờ hãy đặt nó cho đúng vào môi trường, tức là đúng duyên, thì tự nhiên chúng ta sẽ thành tựu đạo quả. khi đã nghĩ đến tìm đường thoát vòng sanh tử luân hồi thì mong chư vị phải nhớ cho, đức Thế-Tôn dạy rằng: đến thời mạt pháp, thì chỉ còn pháp môn niệm Phật mới có năng lực giúp cho một người vượt qua sanh tử luân hồi, vãng sanh thành đạo. Đã niệm Phật rồi mà giờ đây chư tổ còn nói rằng, người niệm Phật mà không được hộ niệm, không có sự trợ duyên cho họ trước những giây phút ra đi, thì 1.000 người niệm Phật, nhiều lắm cũng chỉ có 2 người, 3 người, 4 người, 5 người...được phước phần vãng sanh...Tại Sao vậy?(Hộ Niệm Chú Ý)

...nghiệp chướng của chúng sanh ngày càng nặng, oan gia trái chủ càng nhiều, và vọng tưởng càng lớn. Lúc tỉnh táo thì niệm Phật leo lẻo, cứ tưởng vậy là thành tâm, tưởng mình được nhất tâm bất loạn...khi ngã một căn bệnh xuống thì tất cả tinh thần niệm Phật đều tan biến mất hết...sợ bệnh, sợ chết,  thương con nhớ cháu, quyến luyến gia tài, tham chấp sự nghiệp, danh vọng, v.v...  Vì tâm không buông xả tình chấp thế gian, nên pháp đại cứu tinh của Thế-Tôn cũng trở nên yếu đi, dù có hộ niệm cũng khó cứu được người đó vãng sanh Tịnh-Độ. Hiểu được như vậy, mong chư vị hãy bắt đầu cố gắng nghiên cứu phương pháp hộ niệm cho thật cẩn thận. Hãy bỏ công ra mà tìm hiểu đi, rồi chư vị sẽ phát hiện ra rằng, phương pháp hộ niệm có vẻ thấp kém, cụ thể, đơn giản...Thật sự vi diệu bất khả tư nghì! ( Hộ Niệm Chú Ý)

Cư Sĩ Diệu Âm hiểu được pháp Phật từ Hòa Thượng Tịnh Không Ân Sư.

Kính chư Tôn Đức, chư đồng tu, liên hữu, các đạo tràng và ban hộ niệm,

Chúng con xin thành thật cáo lỗi là Website hiện tại chưa được hoàn chỉnh vì lý do kỷ thuật, kính xin chư vị niệm tình thứ lỗi. Xín chú ý là các trang về Hòa Thượng Tịnh Không, Chư Tổ Tịnh Tông và trang Tiếng Anh còn chưa xong.

Kính xin quí chư Tôn Đức, chư liên hữu đồng tu gửi thư yêu cầu hoặc góp ý qua email niemphatthanhphat2017@gmail.com hoặc qua phone.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

...pháp môn niệm Phật thật lạ lùng, bất khả tư nghì mà trong kinh gọi là “Môn dư đại đạo”. “Môn” là cái phương pháp. “Dư” là ở ngoài, nó không nằm trong một giới hạn nào hết... Chỉ có những người nào thật sự tin tưởng thì mới thâm nhập vào con đường này. Người không tin tưởng thì nhất định bị sa thải. Niềm tin là phần thưởng dành cho... những người nào hiền nhất!... Những người nào thật thà nhất!... Những người nào chí thành nhất!...( Sơ Suất Của Người Bệnh

...niệm một câu A-Di-Đà Phật là đường ngắn nhất để thoát ly sanh tử luân hồi, vãng-sanh về Tây-Phương thành đạo. Muốn “Trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật” thì niệm một câu A-Di-Đà Phật là con đường ngắn nhất đi thẳng vào Chân-Tâm Tự-Tánh, một đời thành đạo. Vậy thì còn tìm đường nào khác nữa làm chi?...( Sơ Suất Của Người Bệnh)

...Pháp tu của chúng ta là Pháp Tu Vãng-Sanh. Người đời khi nghe tới tiếng vãng-sanh thì sợ lắm, tại vì họ nghĩ rằng vãng-sanh là chết. Tu kiểu gì lại đi cầu chết. Còn khi ta hiểu rõ ràng đạo lý rồi, thì ta có cách nói khác: Vì con người phải chết. Chết thì đọa lạc đau khổ lắm, nên ta phải tu cho đừng có chết. Sau khi xả bỏ báo thân này ta được SANH về Tây-Phương Cực-Lạc, gặp đức Phật A-Di-Đà. Một khi đã gặp đức Phật A-Di-Đà rồi, thì xin chư vị miễn lo tới chuyện Sống-Chết, vì ta không còn chết nữa. Miễn lo tới chuyện chứng hay không chứng, đắc hay không đắc...( Sơ Suất Của Người Bệnh)

Phận sự của người hộ-niệm là phải chuẩn bị những tâm lý tốt để nâng đỡ tinh thần của người bệnh lên... Người ta đang khủng hoảng, mình phải làm cho họ không còn khủng hoảng nữa... Người ta đang sợ sệt, hãy giúp cho họ không còn sợ sệt nữa... Người ta đang sợ chết, giúp họ không sợ chết nữa, mà thèm đi vãng-sanh... Đó là trách nhiệm của người hộ-niệm. (Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

Hộ-niệm là giúp cho người bệnh có đầy đủ Tín - Nguyện - Hạnh để họ vãng-sanh. Người bệnh cần biết về phương pháp Hộ-niệm càng sớm càng tốt.  Đừng bao giờ để chờ đến lúc mê man bất tỉnh, lúc hấp hối, nằm queo trong bệnh viện rồi mới kêu ban-hộ-niệm tới. Xin thưa, lúc đó đã quá trễ rồi!...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Ngài Ấn-Quang nói: Khuyên người niệm Phật cầu về Tây-Phương là giúp cho một phàm phu thành bậc Chánh-Giác. Nếu đem công đức đó hồi hướng về Tây-Phương Cực-Lạc thì đạo nghiệp của chư vị tự nhiên thành”. Chánh giác tức là Vô-Thượng Chánh-Đẳng Chánh-Giác đó. Công đức này vô lượng vô biên... Nghe tới câu nói của Ngài mà ta giựt mình đến sững sờ. (Sơ Suất Của Người Bệnh)

Mình đã biết câu A-Di-Đà Phật rồi, đã niệm Phật rồi, đã từng chuyển được những người chung quanh hồi đầu, đã khuyên những người chung quanh niệm Phật… thì nỡ lòng nào ta lại bỏ con đường Tây-Phương, cứ bám vào chuyện sầu khổ để đi theo con đường khổ nạn?!... Cái tâm vui tươi thanh tịnh là cái tâm đi về Tây-Phương..., Cái tâm sầu khổ là cái tâm sanh tử trong sáu đường luân hồi!..Hiểu được như vậy quý vị có chịu từ nay về sau phải xa lìa cái tâm giận hờn khó chịu để vui vẻ, an tịnh niệm Phật hay không?... Chuyển “Khổ” thành “Vui”, chuyển “Phiền não” thành “Bồ-Đề”, có phải chính là đây không? ( Sơ Suất Của Người Bệnh)

Nhiều người không coi trọng đức tin nên nghĩ rằng cần nghiên cứu, tìm hiểu cho thông rõ lý đạo rồi mới chấp nhận. Xin thưa với chư vị, pháp niệm Phật không thể nghĩ bàn. Sự nhiệm mầu của câu Phật hiệu không thể nghiên cứu mà hiểu thấu được.  Phật dạy, chỉ khi nào thành Phật rồi mới hiểu thấu lý đạo trong câu Phật hiệu, ngay cả chư đại Bồ-Tát cũng phải dùng đức tin để cầu sanh về Tịnh-Độ, thì người phàm phu như chúng ta làm sao nghiên cứu được?

Phật dạy sao mình cứ tin vậy là được rồi, chứ bây giờ cứ nghi-nghi ngờ-ngờ, cứ chạy tìm hiểu mãi, chạy khắp nơi mà tìm không ra một lý tưởng nào khả dĩ sáng láng… chẳng lẽ đành phải chịu chết, rồi bị đọa lạc trong tam đồ lục đạo để tiếp tục tìm hiểu nữa hay sao? Nhất là hàng phàm phu nghiệp nặng, trí cạn, càng tìm càng rối, biết bao giờ mới đại triệt đại ngộ đây?!... 

Chữ Tín này quan trọng lắm. Khi chúng ta phát khởi một lòng tin vững vàng, thì chính lòng tin này sẽ khơi dậy những thiện căn của chúng ta đã từng tu tập được trong nhiều đời nhiều kiếp trước kết tụ về đây, nó ứng hiện ra. Khi thiện căn gom tựu về rồi thì giúp ta trưởng dưỡng niềm tin. Vô tình niềm tin và thiện căn tạo thành những nấc thang cho chúng ta tiến bước thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc. 

Mỗi pháp môn có mỗi phương cách đi vào Chơn-Tâm Tự-Tánh. Người niệm Phật thì đi thẳng vào Chơn-Tâm bằng cách niệm Phật. Niệm Phật là con đường về với Chơn-Tâm ngắn nhất. Tại vì “A-Di-Đà Phật” chính là Chơn-Tâm Tự-Tánh của mỗi người chúng ta. Như vậy bây giờ làm sao mà thấy được Chơn-Tâm Tự-Tánh đây? Người nào nghe lời Phật dạy, quyết lòng niệm câu A-Di-Đà Phật, niệm thẳng cái Chơn-Tâm Tự-Tánh thì Chơn-Tâm Tự-Tánh khai mở. Chính vì thế mà đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Ngài Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát tuyên dương pháp môn Niệm Phật là pháp môn đệ nhất trong tất cả các pháp môn. Ngài Đại-Thế-Chí nói quyết lòng niệm Phật tương tục đi thì Chơn-Tâm Tự-Tánh khai mở. Chính vì thế, pháp môn Niệm Phật nghe thì đơn giản, thấy thì tầm thường, nhưng quả thực là pháp môn vi diệu đệ nhất. (Hộ Niệm Chú Ý)

 Cư Sĩ Diệu Âm hành đạo, lập đạo tràng niệm Phật, ngày ngày âm thầm chuyên tu, theo lời dạy của Ấn Quang Đại Sư vị tổ thứ 13 Tịnh-Độ tông Trung Hoa.

Ấn tổ, ngài nói rằng: “Người ta thì dạy những điều cao siêu huyền diệu, còn Quang tôi thì dạy những điều mà họ có thể tận sức làm được để vãng sanh. Nếu không làm được, dẫu cho lý luận tới tột nguồn, tận đáy thì cũng chỉ thành “Tam thế Phật oan”. 


About Buddhism
1. Tu Sáng Sớm

1. Tu Sáng Sớm: Tụng Kinh A Di Đà, A Di Đà Phật Tán, Niệm Phật Công Cứ, Lạy Phật 108, Hồi Hướng.

2. Niệm Phật Công Cứ

2. Niệm Phật Công cứ 60 Phút.

3. Niệm Phật Miên Mật

3. Niệm Phật Miên Mật 55 phút, Lạy Phật 108, Nguyện Vãng Sanh.

4. Cộng Tu_1

4. Cộng Tu -01: Trống Hội Chúng, Tán Liên Trì, Tụng Kinh A Di Đà, A Di Đà Phật Tán, Niệm Phật Kinh Hành, Niệm Phật địa chung.


5. Nguyện Vãng Sanh-Hồi Hướng Công Đức

5. Nguyện Vãng Sanh-Hồi Hướng Công Đức-Phổ Hiền Cảnh Sách-Tự Quy Y.

6. Đại Hồi Hướng.

6. Đại Hồi Hướng.

Our Gallery
Buddha Teaching

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.