kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

Xin bấm vào hình để mớ các bài MP3 bên phải

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm-Mới

Niệm Phật-Hộ Niệm Vãng Sanh Là Pháp Đại Cứu Tinh Cho Chúng Sanh Thời Mạt Pháp. Chư vị ơi! Người nào tin tưởng người đó được cứu!

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm-MP3 Giành Cho Máy Nhỏ

Bao gồm 10 chương

Tọa Đàm 2015

Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

Tọa Đàm 2014

Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

Tọa Đàm 2013

Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

Tọa Đàm Tại Việt Nam 2008

Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

Tọa Đàm Tại Việt Nam 2007

Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

Châu Âu 2017

Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

Châu Âu 2016

Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

Châu Âu 2015

Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

Châu Âu 3014

Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

Châu Âu 2013

Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho chúng sanh trong thời mạt pháp.

Hộ niệm Yếu Lục

Thời mạt pháp đức Thế-Tôn dạy rằng, muốn thoát sáu đường sanh tử luân hồi, chỉ nương theo pháp niệm Phật mới có thể thành tựu. Tuy nhiên, chúng ta là hàng hạ căn, nghiệp chướng sâu nặng, oán thân trái chủ quá nhiều... niệm Phật được an nhiên vãng sanh cũng không phải là điều dễ dàng!

Hộ Niệm Chú Ý

Xin nhớ cho, nghiệp chướng của mỗi chúng ta ai cũng có cả, chỉ vì chưa gặp duyên đó thôi. Một khi đủ duyên nghiệp chướng nổi lên, chưa chắc gì chúng ta sẽ hơn người đâu nhé. Cho nên hãy thành tâm, chí thành, chí kính niệm Phật. Bây giờ hãy tập buông ra cho nhiều đi: - Phiền não! Cố gắng buông. - Sợ chết! Cố gắng buông. - Sợ bệnh! Cố gắng buông. - Nghĩ mình chứng đắc này, chứng đắc nọ!.. Buông đi. - Lý luận cao siêu quá!... Buông đi.

Hành Theo Ấn Tổ ( Qui Tắc Tu Học)

Lời của Ấn Tổ thật sự là đơn giản, mộc mạc, gần gũi… ai cũng có thể làm được cả. Mà ai cũng có thể làm được, thì chúng ta cũng có thể thực hiện được theo lời khai thị này, nghĩa là kết cuộc chúng ta vãng-sanh về Tây-Phương Cực-Lạc trong một đời này, không đâu xa hết.

Hướng Dẫn Khai Thị Hộ Niệm

- Bác ơi! Chuyện sống chết là lẽ thường. Chết là cái thân này mình liệng đi, nhưng chính Bác không chết đâu nhé. Bác vẫn còn sống mãi nhé. Bác hãy nên niệm Phật đi về Tây Phương. Đức A-Di-Đà Phật đã phát đại thệ rõ ràng, Bác niệm câu A-Di-Đà Phật, niệm mười niệm cũng được đi về Tây Phương. Nếu bác tin tưởng, hãy phát nguyện liền đi... "Nam Mô A-Di-Đà Phật, xin Phật cho con được vãng sanh về Tây Phương"... Phát nguyện liền đi Bác...

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu

...thực sự đã có người ra đi với thoại tướng tốt đẹp “Bất khả tư nghì” nhờ vào “Niệm Phật – Hộ Niệm – Vãng Sanh”.Chúng con lấy cái gương đó để nhắc nhở cho chính mình rằng, trong thời mạt pháp này, với thân phận phàm phu hạ liệt, nếu không nương vào pháp niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ, thì đâu còn cơ hội nào khác để thoát vòng sanh tử luân hồi? Đâu còn cơ hội nào khác để hy vọng viên thành Phật đạo?!...

Khế Lý Khế Cơ

Hộ Niệm là pháp ứng dụng triệt để pháp Niệm Phật, thực hiện đầy đủ ba tư lương TÍN-NGUYỆN-HẠNH, giúp người phàm phu tội nặng, trí cạn một đời này có cơ duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, viên thành Phật đạo. Vậy thì, NIỆM PHẬT - HỘ NIỆM - VÃNG SANH là vừa “Khế Lý” vừa “Khế Cơ” và là “Đại Cứu Tinh” cho người hạ căn học Phật trong thời mạt pháp được thành tựu vậy.

Khuyên Người Niệm Phật Tập 1

Ðới Nghiệp vãng sanh nghĩa là nghiệp chướng vẫn còn nhưng nhờ gia lực của Phật mà được vãng sanh. Ðây là một điều kiện di dân vô cùng thù thắng, mà đức Phật A-di-đà đã phát nguyện ra. Ðây là phương tiện độ sanh cực kỳ vi diệu, cực kỳ rốt ráo, nên tất cả chư Phật mười phương đã đồng thanh hộ niệm.

Khuyên Người Niệm Phật Tập 2

... khổ đau hay hạnh phúc đang nằm ngay trong tâm của mỗi một chúng ta. Giải thoát hay đọa lạc đang ở ngay trước mắt, nó chỉ là sự lựa chọn tùy ý của mình mà thôi. Người lâm chung mà được sáng suốt, tâm hồn tỉnh táo và biết đường đi, họ sẽ lựa chọn con đường tốt: “Ðường Về Cực-lạc”; người mê muội không biết đường đi, họ sẽ bị nghiệp chướng lôi kéo vào ngả hiểm nguy: “Ðường Về Ðọa Lạc”. “Cực-lạc” hay “Ðọa Lạc” là do sở nguyện của mình...

Khuyên Người Niệm Phật Tập 3

Ta cùng chúng sanh nhiều kiếp đến nay hằng ở trong vòng sanh tử, chưa từng được thoát ly. Khi ở cõi này, lúc thế giới khác. Khi sanh thiên cảnh lúc sống dưới nhân gian. Siêu đọa trong phút giây, xuống lên ngàn muôn nẻo! Cửa quỷ sớm đi rồi chiều lại, âm ty nay thoát bỗng mai vào. Lên non đao rừng kiếm, thân thể đứt lìa. Nuốt sắt nóng dầu \sôi, ruột gan rã cháy. Khóc than trong lửa, rên xiết trong băng. Muôn lần sống chết nội ngày đêm, giây phút khổ đau trong thế kỷ. Lúc ấy dù biết tội khổ, nhưng ăn năn sao kịp!

Khuyên Người Niệm Phật Tập 4

Pháp môn niệm Phật là pháp rất khó tin, như trong kinh Phật nói là nan tín chi pháp! Chính vì thế, nói ra mà người ta không tin tưởng là chuyện thường tình, không có gì xa lạ. Nhưng một người nào đó vừa mới nghe nhắc đến câu "A-di-đà Phật" mà phát tâm tu hành, ngày đêm cố gắng chấp trì danh hiệu để niệm, một lòng cầu nguyện vãng sanh thì thật sự là đặc biệt, nhất định không thể là người tầm thường. Những người này trong quá khứ chắc chắn đã cúng dường vô số đức Phật mà chúng ta không biết

Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp

Hỏi: Trong một buổi nói chuyện trao đổi kinh nghiệm về phương pháp Hộ Niệm, có một vị thầy đưa ra một câu hỏi. Sau khi hộ niệm cho một người Ban Hộ Niệm sẽ kiểm tra xem điểm nóng cuối cùng ở đâu, để biết người được Hộ Niệm có được Vãng Sanh hay không, hay sanh về cảnh giới nào? Nhưng căn cứ vào Kinh sách nào của Phật để nói về những điểm nóng này ...?

Sơ Suất Của Người Bệnh

Cư Sĩ Diệu Âm nhắc nhở người bệnh nên buông bỏ mọi duyên đời, không nên sợ bị bệnh, không nên sợ chết khi sắp lâm chung, một lòng niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc.

Sơ Suất khi Hộ Niệm

Việc công đức trên thế gian này không có công đức nào lớn hơn hộ niệm cho người vãng sanh”. Tuy nhiên mình phải hộ niệm cho đúng pháp thì công đức mới viên mãn.

Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên

Pháp Môn Niệm Phật-Hộ Niệm-Vãng Sanh rất dễ tu mà vô cùng vi diệu.

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.