kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

Người Khai Thị Giải Quyết Như Thế Nào Khi Người Bệnh Nói Là Nghiệp Chướng Tôi Nặng Quá, Phải Sám Hối Cho Tiêu Nghiệp Mới Vãng Sanh Được?

Câu J: Người Bệnh Thường Nằm Mơ Thấy Đủ Điều Sinh Ra Sợ Hãi. Hãy An Ủi Họ Bảo Rằng Đó Chỉ Là Huyển Mộng Không Cần Lo Sợ Đúng Không Chư Vị?

Người Bị Mù Nhưng Lại Nhìn Thấy Những Cảnh Giới Vô Hình?

Người Khai Thị Giải Quyết Như Thế Nào Khi Người Bệnh Nói Là Đã Cảm Ứng Thấy Chư Phật, Bồ Tát?

Người Khai Thị Đối Với Người Bệnh Đang Còn Ganh Ghét Hay Giận Hờn Một Người Nào Đó?

NGƯỜI KHAI THỊ NHẮC NHỞ NHƯ THẾ NÀO KHI NGƯỜI BỆNH ĐANG TRONG CƠN TRONG HẤP HỐI

NGƯỜI BỆNH THƯỜNG NHỚ CON CHÁU, NHẮC NHỞ HỌ PHẢI MAU MAU BUÔNG RA. ĐÚNG KHÔNG?

NGƯỜI KHAI THỊ GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO KHI NGƯỜI BỆNH NÓI LÀ TÔI NIỆM PHẬT ÍT QUÁ KHÔNG ĐỦ CÔNG ĐỨC, LẠI TỘI CHƯỚNG NHIỀU KHÔNG BIẾT CÓ ĐƯỢC VÃNG SANH KHÔNG?

THỜI MẠT PHÁP KHÔNG NÊN TỰ TU MỘT MÌNH VÀ CÓ TÂM HIẾU KÌ, MONG CẦU CHỨNG ĐẮC, THẦN THÔNG

NGƯỜI BỆNH CÒN SỢ BỆNH, SỢ CHẾT BHN CÓ NÊN NHẬN HỘ-NIỆM TRƯỚC RỒI MỚI KHUYÊN NGƯỜI BỆNH NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH SAU?

LÀM SAO ĐỂ KHUYÊN NGƯỜI THÂN QUAY TRỞ LẠI CON ĐƯỜNG TU HÀNH ĐÚNG CHÁNH PHÁP?

SỰ LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĂN CHAY ĐỐI VỚI NGƯỜI CẦU SANH TPCL

NGƯỜI MẤT SAU KHI ĐƯỢC HỘ NIỆM 11TIẾNG CHÂN TAY MỀM MẠI MẶT MŨI TƯƠI HỒNG NGƯỜI ĐÓ CÓ ĐƯỢC VÃNG SANH KHÔNG?

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.