kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

05. Điểm thứ ba của chữ TÍN là Tín Tự-Tín Tha.

TIN TỰ là tin chính ta. Là tin Chơn-Tâm Tự-Tánh của mỗi người chúng ta là một vị PhậtLà tin chính mình có tiêu chuẩn được về Tây-Phương Cực-Lạc. TIN THA là tin đại nguyện của đức Phật A-Di-Đà cứu độ tất cả chúng sanh là thật. Ta cứ y giáo phụng hành, thì A-Di-Đà Phật sẽ đón chúng ta về đó. Tin cho vững rằng đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni nói về đại nguyện của đức A-Di-Đà là chắc chắn đúng, không được nghi ngờ.

Đức Bổn Sư dạy rằng, một người dẫu cho tội chướng sâu nặng tới đâu đi nữa, khi gặp được danh hiệu A-Di-Đà Phật phát lòng Tin tưởng, Niệm danh hiệu Ngài, Cầu sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, thì trước những giờ phút xả bỏ báo thân, nếu niệm được 10 câu “A-Di-Đà Phật, A-Di-Đà Phật…”, Thành tâm mà niệm để cầu nguyện sanh về với Ngài, nếu Ngài không tiếp dẫn ta về Tây-Phương, Ngài thề không thành Phật.

A-Di-Đà Phật có đại nguyện "Mười niệm tất sanh". Người nào trước lúc xả bỏ báo thân niệm được 10 câu Phật hiệu cầu sanh Cực-Lạc thì được vãng sanh, nhưng chính người bệnh phải thật lòng tin tưởng, phải thật lòng niệm Phật, phải thật lòng nguyện vãng sanh mới được.

Xin nhấn mạnh rằng,  hàng ngày niệm Phật, niệm cho tới vỡ hầu, bể cổ đi nữa mà tâm còn còn cao ngạo, còn chấp trướccòn nghĩ tới gia tài, sự nghiệp, danh vọng, thị phi thế gian, v.v… thì dù có niệm Phật đời đời kiếp kiếp đi nữa cũng không được vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.

Khi một người bệnh sắp chết, miệng thì niệm “A-Di-Đà Phật”, mà tâm còn sợ chết, còn cầu mong hết bệnh, còn luyến tiếc xác thân, còn nghĩ tới sự nghiệp, tiền tài, nhà cửa, còn lưu luyến con cháu lúc xả bỏ báu thân thì dù Phật A Di Đà có vô cùng từ bi, Ngài cũng không thể cứu ta.

Cho nên, điều thiết yếu là chúng ta có tha thiết muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc hay không?... Tha thiết vãng sanh thì phải buông xả chuyện thế gian, đây là cái điểm mà mỗi người phải tự giải quyết lấy, chứ không thể định nghĩa “Tin Tự” là chỉ cần tin tưởng ta có sẵn Phật Tánh thì tu hành cách nào cũng sẽ được vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Không có đạo lý này.

Đã tin tưởng thì xin đừng nghi ngờ lời Phật dạy. Nếu nghi ngờ rằng mình không được vãng sanh, thì chắc chắn sẽ không được vãng sanh. Ví dụ có người nói rằng: “Người kia đã tu hành 80 năm qua mà không được vãng sanh, thì làm gì ta mới tu chỉ có 1-2 năm thôi lại có thể được vãng sanh?...”. Nếu chư vị nghĩ như vậy, tức là tự mình không tin tưởng có thể vãng sanh. Không tin tưởng mình được vãng sanh, thì thôi đành chịu thua, không cách nào có thể trở về Tây-Phương được.

 Xin đừng đánh mất niềm tin này. Nếu niềm tin bị đánh mất, thì chư vị tự mình đoạn mất con đường vãng sanh của chính mình. Chư vị đã đoạn mất con đường cứu rỗi duy nhất của mình rồi!

Nếu chư vị tin tưởng vững vàng, thực hiện đúng pháp niệm Phật, Diệu-Âm hy vọng rằng tất cả mọi người ở đây ai ai cũng sẽ vãng sanh thành đạo Vô-Thượng hết, không sót một người nào. (Hộ Niệm Chú Ý-05)

CHƯ VỊ ƠI! AI TIN VÀ HÀNH THEO LỜI PHẬT DẠY... NGƯỜI ĐÓ ĐƯỢC CỨU!

leave a comment

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.