kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

02. Thế Nào Là TÍN trong TÍN-NGUYỆN-HẠNH?

Pháp môn Niệm Phật chú trọng về lòng tin. Lòng tin này không phân biệt cao hay thấp, giỏi hay dở. Người nào có lòng Chân-Thành, Chí-Thành, Khiêm-Cung, biết nghe lời Phật dạy thì có thể thực hiện được chữ TÍN này.

Nhiều người không coi trọng đức tin nên nghĩ rằng cần nghiên cứu, tìm hiểu cho thông rõ lý đạo rồi mới chấp nhận. Xin thưa với chư vị, pháp niệm Phật không thể nghĩ bàn. Sự nhiệm mầu của câu Phật hiệu không thể nghiên cứu mà hiểu thấu được.

 Phật dạy, chỉ khi nào thành Phật rồi mới hiểu thấu lý đạo trong câu Phật hiệu, ngay cả chư đại Bồ-Tát cũng phải dùng đức tin để cầu sanh về Tịnh-Độ, thì người phàm phu như chúng ta làm sao nghiên cứu được.


Chữ Tín còn quan trọng hơn nữa là vì khi chúng ta phát khởi một lòng tin vững vàng, thì chính lòng tin này sẽ khơi dậy những thiện căn của chúng ta đã từng tu tập được trong nhiều đời nhiều kiếp trước kết tụ về đây, nó ứng hiện ra. Khi thiện căn gom tựu về rồi thì giúp ta trưởng dưỡng niềm tin. Vô tình niềm tin và thiện căn tạo thành những nấc thang cho chúng ta tiến bước thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc. (Hộ Niệm Chú Ý)

leave a comment

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.