kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

01. Tại sao nói vãng sanh khác với chết?

Vãng sanh khác với chết. Chết là một cảnh khổ trong tứ khổ: sanh, lão, bệnh, tử. Còn vãng sanh không phải là cảnh khổ, mà được về Tây-Phương Cực-Lạc với A-Di-Đà Phật, một đời thoát khỏi sanh tử luân hồi thành đạo Vô-Thượng. Vãng sanh không phải là chết, mà vãng sanh là bỏ báo thân này đi về Tây-Phương Cực-Lạc với A-Di-Đà Phật. Nếu một người thật sự tu đúng pháp vãng sanh, bây giờ thì họ niệm Phật, đến lúc buông báo thân ra họ vẫn còn sống mà đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc bất thối thành Phật, không còn chết sống nữa.

Tu hành đúng cách để vãng sanh là sao? Là thực hiện đúng Tín-Nguyện-Hạnh trong pháp môn niệm Phật. Một người không tin pháp niệm Phật, chưa từng nguyện vãng sanh, sợ chết không dám niệm câu Phật hiệu… thì làm sao có thể nói người đó vãng sanh được?... 

Comments :

By: phi chau

Please check the fond and remove question marks on the text. Regards.

May 3 2018 1:45PM

leave a comment

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.