kodeforest

Nhờ thực hành pháp Niệm Phật -Hộ niệm mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng phàm phu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho tới cùng, lâm chung thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã ra đi để lại thân tướng bất khả tư nghì. Chúng con thật không thể nào diễn tả hết nỗi mừng rỡ, xúc động và lòng tri ân  Đức Thế Tôn và Chư Tổ đã ban một pháp ĐẠI CỨU TINH cho chúng sanh Thời Mạt Pháp

Chân thành tri ân chư vị khắp nơi đã đưa lên Youtube và internet và trên các Websites rất nhiều video, MP3, nhạc niệm Phật, các hình ảnh Phật, Bồ Tát, Tây Phương Tiếp Dẫn, các hoa sen.. rất đẹp. Nếu chúng tôi vô tình đã đưa lên trang Website các hình ảnh có bản quyền (Copyright) kính xin chư vị liên hệ chúng tôi và các hình ảnh của chư vị sẽ được xóa ngay tức khắc. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngài Tĩnh-Am khi khuyên người niệm Phật, Ngài không ngồi như thế này để khuyên đâu, Ngài không đứng để khuyên đâu… mà chư vị biết là Ngài đã làm như thế nào không?...Ngài quỳ xuống... Ngài chắp tay lại... Ngài khẩn nguyện: Chư vị đồng tu Phật tử ơi!.. Vì việc sanh tử vô cùng lớn lao, mong chư vị hãy Phát Bồ-Đề tâm, trì danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Quý vị thấy một vị Tổ Sư mà phải quỳ xuống, khẩn khoản cầu xin chư vị Phật tử hãy mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Chư vị có hiểu thấu được tâm can của Tổ Sư không?...(Sơ Suất Của Người Bệnh)

Tổ Thiện-Đạo nói: “Dẫu cho chư Phật trên mười phương, chư đại Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm vũ trụ, mà bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, ta nhất định không bỏ”. 

Xin bấm vào hình để mở video

55. Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp với các Ban Hộ Niệm Thế Giới Ngày 12/04/2019.

54. Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp với các Ban Hộ Niệm Thế Giới Ngày 01/04/2019.

53. Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp với các Ban Hộ Niệm Thế Giới Ngày 29/3/2019.

050. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM Và KHAI THỊ TRỰC TUYẾN Ngày 08/04/2019.

049. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM Và KHAI THỊ TRỰC TUYẾN Ngày 05/04/2019.

048. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM Và KHAI THỊ TRỰC TUYẾN Ngày 22/03/2019.

047. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM Và KHAI THỊ TRỰC TUYẾN Ngày 22/03/2019.

52. Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp với các Ban Hộ Niệm Thế Giới Ngày 18/3/2019.

51. Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp với Ban Hộ Niệm Thế Giới ngày 15/3/2019.

50.CƯ SĨ DIỆU ÂM TOẠ ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM THẾ GIỚI Ngày 04/03/2019

046. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM Và KHAI THỊ TRỰC TUYẾN Ngày 11/03/2019

Phần 2: HỌP MẶT THÂN MẬT BHN ĐẦU NĂM 2019 CÙNG LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM Tại VIỆT NAM.

Phần 1: HỌP MẶT THÂN MẬT BHN ĐẦU NĂM 2019 CÙNG LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM Tại VIỆT NAM.

045. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM Và KHAI THỊ TRỰC TUYẾN Ngày 08/03/2019

49.CƯ SĨ DIỆU ÂM TOẠ ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM THẾ GIỚI Ngày 01/03/2019

044. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM VÀ KHAI THỊ TRỰC TUYẾN Ngày 25/02/2019

043. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM VÀ KHAI THỊ TRỰC TUYẾN Ngày 22/02/2019

48.CƯ SĨ DIỆU ÂM TOẠ ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM THẾ GIỚI Ngày 18/02/2019

47.CƯ SĨ DIỆU ÂM TOẠ ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 15/02/2019

46.CƯ SĨ DIỆU ÂM TOẠ ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 04/02/2019

45.CƯ SĨ DIỆU ÂM TOẠ ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 01/02/2019

042. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM VÀ KHAI THỊ TRỰC TUYẾN Ngày 11/02/2019

041. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM Và KHAI THỊ TRỰC TUYẾN Ngày 08/02/2019

040. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CÁC CHA MÁ Ngày 28/01/2019

039. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM VA KHAI THI TRỰC TUYẾN -, Ngày 25/01/2019

44.CƯ SĨ DIỆU ÂM TOẠ ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 21/01/2019

43.CƯ SĨ DIỆU ÂM TOẠ ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 18/01/2019

42.CƯ SĨ DIỆU ÂM - TỌA ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 07.01.2019

41.CƯ SĨ DIỆU ÂM - TỌA ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 01.01.2019

40.CƯ SĨ DIỆU ÂM - TỌA ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 23/12/2018

39.CƯ SĨ DIỆU ÂM - TỌA ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 21/12/2018

038. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CÁC CHA MÁ, Ngày 14/01/2019

037. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CÁC CHA MÁ, Ngày 11/01/2019

036. CƯ SĨ DIỆU ÂMTHỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CÁC CHA MÁ, Ngày 31/12/2018

035. THỰC TẬP HỘ NIỆM VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM, Ngày 28/12/20185

034. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN THẾ GIỚI Ngày 16/12/2018

033. THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI , Ngày 14/12/2018

032. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN THẾ GIỚI ngày 03/12/2018

031. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN THẾ GIỚI ngày 03/12/2018

030. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN THẾ GIỚI ngày 30/11/2018

029. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN THẾ GIỚI ngày 16/11/2018

028. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN THẾ GIỚI ngày 16/11/2018

027. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN THẾ GIỚI ngày 09/11/2018

026. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN, KHAI THỊ VÀ HỘ NIỆM CHO CÁC CỤ - 26/10/2018

025. CƯ SĨ DIỆU ÂM THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN, KHAI THỊ VÀ HỘ NIỆM CHO CÁC CỤ - 26/10/2018

38.CƯ SĨ DIỆU ÂM TỌA ĐÀM VÀ HỘI THẢO VỚI CÁC BAN HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 9/12/2018

37.CƯ SĨ DIỆU ÂM - HỘI THẢO HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 01/12/2018

36.CƯ SĨ DIỆU ÂM TỌA ĐÀM VÀ HỘI THẢO CÁC BAN HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 26/11/2018.

35.CƯ SĨ DIỆU ÂM TỌA ĐÀM VÀ HỘI THẢO CÁC BAN HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 17/11/2018.

34.CƯ SĨ DIỆU ÂM TỌA ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP VỚI BAN HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 08/12/2018.

33.CƯ SĨ DIỆU ÂM TỌA ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP VỚI BAN HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 03/11/2018.

32.CƯ SĨ DIỆU ÂM TỌA ĐÀM VÀ HỘI THẢO HỘ NIỆM THẾ GIỚI NGÀY 27/10/2018.

31. HỘI THẢO HỘ NIỆM THẾ GIỚI- CƯ SĨ DIỆU ÂM TỌA ĐÀM VÀ VẤN ĐÁP HỘ NIỆM-.Ngày 20/10/2018

30. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp về Hộ Niệm Ngày 14.10.2018.

29. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp về Hộ Niệm Ngày 06.10.2018.

28. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp về Hộ Niệm Ngày 24.9.2018

27. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp về Hộ Niệm Ngày 22.9.2018.

26. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp về Hộ Niệm Ngày 10.9.2018.

25. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp về Hộ Niệm Ngày 08.9.2018.

024. THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM- 19/10/2018

023. THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM- 12/10/2018

022. THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM- 05/10/2018

021. THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM- 28/09/2018

020. THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM- 21/09/2018

019. THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM- 14/09/2018

018. THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM- 07/09/2018

017. THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM- Ngày 31/8/2018

016. THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM- Ngày 24/8/2018

015. THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM- Ngày 17/8/2018

014. THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM- Ngày 10/8/2018

24. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp Hộ Niệm- Ngày 27.8.2018

23. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp Hộ Niệm- Ngày 25.8.2018

22. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp Hộ Niệm- Ngày 13.8.2018

21. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp Hộ Niệm- Ngày 11.8.2018

20. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp Ngày 28.7.2018

19. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp Ngày 14.7.2018

18. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp Ngày 02.7.2018

17. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp Ngày 30.6.2018

13.THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM ngày 03/8/2018

12.THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM ngày 27/7/2018

11.THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM ngày 20/7/2018

10.THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM ngày 13/7/2018

09. THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM ngày 06/7/2018

08. THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM ngày 29/6/2018

07. THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM ngày 22/6/2018

16. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp Ngày 18.6.2018

06. THỰC TẬP HỘ NIỆM VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM, Ngày 15/6/2018

15. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm Và Vấn Đáp Hộ Niệm Ngày 16.6.2018

THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM, Ngày 08/6/2018

14. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm- Vấn Đáp Hộ Niệm Ngày 04.6.2018

13-Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Ngày 02.6.2018. Cư Sĩ Diệu Âm Vấn Đáp Hộ Niệm.

12-Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Ngày 21-5-2018. Cư Sĩ Diệu Âm Vấn Đáp Hộ Niệm.

11-Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Ngày 19-5-2018. Cư Sĩ Diệu Âm Vấn Đáp Hộ Niệm.

04-Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới-Cư Sĩ Diệu Âm- 01.6.18.

03-Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới-Cư Sĩ Diệu Âm-25.5.18.

02-Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới-Cư Sĩ Diệu Âm-18.5.18

01-Thực Tập Hộ Niệm qua Zoom Với Cư Sĩ Diệu Âm-11.05.18

10-Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Ngày 06-5-2018. Cư Sĩ Diệu Âm Vấn Đáp Hộ Niệm.

009. Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Ngày 05-5-2018. Cư Sĩ Diệu Âm Vấn Đáp Hộ Niệm.

008- Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- 22.04.2018 Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm Và Vấn Đáp.

007-Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- 21.04.2018- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp Hộ Niệm.

006- Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới- 08.04.2018 Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm va Vấn Đáp với các Ban Hộ Niệm Thế Giới.

005- Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Ngày 07.04.2018. Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp với các Ban Hộ Niệm Thế Giới.

004- Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Ngày 26.03.2018- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp với Các Ban Hộ Niệm Thế Giới.

003- Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Ngày 24.03.2018- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp với Các Ban Hộ Niệm Thế Giới.

002- Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Ngày 11.03.2018- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm Và Vấn Đáp với các ban hộ niệm thế giới.

002- Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Ngày 10.03.2018- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm và Vấn Đáp với Các Ban Hộ Niệm Thế Giới.

001- Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới Ngày 25.02.2018- Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm Và Vấn Đáp với Các Ban Hộ Niệm Thế Giới.

06- Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm- Châu Âu 2017.

05-Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm- Châu Âu 2017.

04-Cư Sĩ Diệu Âm Giãng Các Câu trắc Nghiệm Ðể Hiểu Thấu Hành Ðúng Pháp Hộ Niệm-Cư Sí Diệu Âm- Châu Âu 2017.

03-Cư Sĩ Diệu Âm Giãng Các Câu trắc Nghiệm Ðể Hiểu Thấu Hành Ðúng Pháp Hộ Niệm-Cư Sí Diệu Âm- Châu Âu Âu 2017.

02-Cư Sĩ Diệu Âm Giãng Các Câu Trắc Nghiệm Để Hiểu Thấu Hành Ðúng PhápHộ Niệm Tại Châu Âu 2017.

01-Cư Sĩ Diệu Âm Giãng Các Câu Trắc Nghiệm Để Hiểu Thấu Hành Ðúng Pháp Hộ Niệm Tại Châu Âu 2017.

2-2 Cư Sĩ Diệu Âm-Khóa Tu Tại Niệm Phật Đường A Di Ðà Brisbane 2015.

1-2 -Cư Sĩ Diệu Âm-Khóa Tu Tại Niệm Phật Đường A Di Ðà Brisbane 2015.

Ð?i H?i Hu?ng - Cu Si Di?u Âm

01 Cu si Di?u Âm t?a dàm Ph?t Th?p 2016 Ph?n1

01-19 T?a Ðàm 15 Phút-Chau Âu 16-Ph?n 1

02 Cu Si Di?u Âm v?n dáp Ph?t Th?p Âu Châu 2016 ph?n 2

03 Cu Si Di?u Âm t?a dàm Ph?t Th?p Âu Châu 2016 ph?n 3

04 Cu si Di?u Âm v?n dáp 2 Ph?t Th?p Âu Châu 2016 ph?n 4

05 Cu si Di?u Âm v?n dáp 3 Ph?t Th?p Âu Châu 2016 ph?n 5

06 Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm Châu Âu 2016-Phần 06

07 Cu si Di?u Âm t?a dàm Ph?t Th?p 2016 ph?n 7

08 Cu si Di?u Âm v?n dáp 4 Ph?t Th?p Âu Châu 2016 ph?n 8

09 Cu si Di?u Âm t?a dàm t?i Ph?t Th?p Âu Châu 2016 ph?n 5

10 Cu si Di?u Âm V?n dáp t?i Ph?t Th?p Âu Châu 2016 ph?n 5

11 cu si Di?u Âm t?a dàm t?i Ph?t Th?p Âu Châu 2016 ph?n 6

12 - Cu si Di?u Âm t?a dàm t?i Ph?t Th?p Âu Châu 2016 ph?n 6

13 -Cu si Di?u Âm tr? l?i v?n dáp t?i Ph?t Th?p âu châu 2016 ph?n 6

14 Cu si Di?u Âm T?a Ðàm t?i Ph?t Th?p Âu Châu 2016 phân 7

15 Cu si Diêu Âm tr? l?i v?n dáp t?i Ph?t Th?p Âu Châu 2016 ph?n 7

16 Cu si Di?u Âm T?a Ðàm t?i Châu Âu 2016 Ph?n 8.

16 Thu?ng T?a Thích Ð?c Thi?n-Cu si Di?u Âm T?a Ðàm t?i Châu Âu 2016. 16 Thu?ng T?a Thích Ð?c Thi?n-Cu si Di?u Âm T?a Ðàm t?i Châu Âu 2016.

17 Thu?ng T?a Thích Ð?c Thi?n-Cu si Di?u Âm T?a Ðàm t?i Châu Âu 2016.

17 Thuong T?a Thích Ð?c Thi?n t?ng thu ký HÐTS trung uong GHPGVN tr? l?i v?n dáp t?i Ph?t Th?p Âu Châu. 17 Thu?ng T?a Thích Ð?c Thi?n-Cu si Di?u Âm T?a Ðàm t?i Châu Âu 2016.

18 (cho 19) Thuong T?a Thích Ð?c Thi?n t?ng thu ký HÐTS trung uong GHPGVN tr? l?i v?n dáp t?i Ph?t Th?p Âu Châu.

1-3 Cu si Di?u Âm T?a dàm t?i Chùa Ph?t Tích. Pháp h?i Ni?m Ph?t 2016- bang s? 01.

2-3 Cu si Di?u Âm T?a dàm t?i Chùa Ph?t Tích. Pháp h?i Ni?m Ph?t 2016- bang s? 02.

3-3 Cu si Di?u Âm T?a dàm t?i Chùa Ph?t Tích. Pháp h?i Ni?m Ph?t 2016- bang s? 03.

04 Cu Si Di?u Âm t?a dàm v? phuong pháp H? ni?m t?i Chùa Tang Phúc Hà N?i 2016 ph?n 1. Pháp H?i C?u Qu?c thái Dân An 2016.

04 Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n phuong pháp h? ni?m t?i Chùa Tang Phúc Hà N?i ph?n 2. Ph?p H?i C?u Qu?c Thái Dân An 2016.

05 Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n phuong pháp h? ni?m t?i Chùa Tang Phúc Hà N?i ph?n 3. Ph?p H?i C?u Qu?c Thái Dân An 2016.

( cho ph?n 6) 05 Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n phuong pháp h? ni?m t?i Chùa Tang Phúc Hà N?i ph?n 3. Ph?p H?i C?u Qu?c Thái Dân An 2016. 05 Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n phuong pháp h? ni?m t?i Chùa Tang Phúc Hà N?i ph?n 3.

07 Cu Si Di?u Âm t?a dàm v? Ni?m Ph?t H? Ni?m Vãng Sanh t?i Chùa Son Du?c Ð?i T?, Thái Nguyên P1. Pháp H?i C?u Qu?c Thái Dân An 2016.

08 Cu Si Di?u Âm t?a dàm v? Ni?m Ph?t H? Ni?m Vãng Sanh t?i Chùa Son Du?c Ð?i T?, Thái Nguyên P2. Pháp H?i C?u Qu?c Thái Dân An 2016.

09 Cu Si Di?u Âm t?a dàm v? Ni?m Ph?t H? Ni?m Vãng Sanh t?i Chùa Son Du?c Ð?i T?, Thái Nguyên P3. Pháp H?i C?u Qu?c Thái Dân An 2016.

10 Cu si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n phuong pháp h? ni?m t?i Chùa Phù Li?n Thái Nguyên P1. Pháp H?i C?u Qu?c Thái Dân An 2016

11 Cu Si Di?u Âm t?a dàm v? phuong P.H? ni?m t?i Chùa Phù Li?n Thái Nguyên P2. Pháp H?i C?u Qu?c Thái Dân An 2016.

12 Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n phuong P h? ni?m t?i Chùa Phù Li?n Thái Nguyên P3. Pháp H?i C?u Qu?c Thái Dân An 2016

13 Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n h? ni?m t?i Chùa Kim Liên Ð?ng Ð?c, Ninh Bình P1. Pháp H?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016

14 Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n h? ni?m t?i Chùa Kim Liên Ð?ng Ð?c, Ninh Bình P2. Pháp H?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016

15 Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n phuong P h? ni?m t?i Chùa Kim Liên Ð?ng Ð?c Ninh Bình P3. Pháp H?i Ni?m ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016

16 Cu Si Di?u Âm và Ông Bùi H?u Du?c Ti?n si Ph?t H?c V? TVPG VN T?a Ðàm hu?ng d?n PP ni?m P H? Ni?m. Pháp H?i Ni?m Ph?t C?u Qu?c Thái Dân An 2016.

17 Cu si DÂ cùng ông Bùi H?u Du?c Ti?n Si PH V? Tru?ng V? PGVN t?a dàm hu?ng d?n PP ni?m P h? ni?m. Pháp H?i Ni?m Ph?t C?u Qu?c Thái Dân An 2016.

18 Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n PP h? Ni?m t?i Chùa Liên Trì TP Hu? P1- Pháp H?i Ni?m Ph?t C?u Qu?c Thái Dân An 2016. Bang 18.

19 Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n PP h? Ni?m t?i Chùa Liên Trì TP Hu? P2- Pháp H?i Ni?m Ph?t C?u Qu?c Thái Dân An 2016. Bang 19.

Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n PP h? Ni?m t?i Chùa Liên Trì TP Hu? P3- Pháp H?i Ni?m Ph?t C?u Qu?c Thái Dân An 2016. Bang 20.

21 Cu Si Ði?u Âm t?a dàm hu?ng d?n PP Ni?m Ph?t h? Ni?m t?i NHà Hàng Hoa Sen Ðà N?ng- Pháp H?i Ni?m Ph?t 2016

22 Ti?n si Bùi H?u Du?c V? Tru?ng Vu PG VN t?a dàm t?i Pháp h?i NP C?u Qu?c Thái Dân an, Chùa Bà Ða-2016

23 Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n PP h? ni?m t?i Chùa Bà Ða TP Ðà N?ng P1 -Pháp H?i Ni?m Ph?t 2016-Bang 23

24 Cu Si Di?u Âm t?a dàm hu?ng d?n PP h? ni?m t?i Chùa Bà Ða TP Ðà N?ng P2 -Pháp H?i Ni?m Ph?t 2016-Bang 24

26. Pháp h?i Ni?m Ph?t 2016. Cu si Di?u Âm t?a dàm t?i ChùaV?n Tu? bang s? 26

CU SI DI?U ÂM MINH TR? V? CHÙA PHU?C LONG, TT PHÚ PHONG, T?NH BÌNH Ð?NH 02

CU SI DI?U ÂM MINH TR? V? CHÙA PHU?C LONG, TT PHÚ PHONG, T?NH BÌNH Ð?NH 03

26.Cu si Di?u Âm t?a dàm t?i Chùa Phu?c Ân - Pháp h?i Ni?m Ph?t 2016-bang s? 26

27 Pháp H?i Ni?m Ph?t C?u Qu?c Thái Dân An 2016 . P3 Cu Si Di?u Âm hu?ng d?n PP h? ni?m t?i Chùa Phu?c Ân Tây Son Bình Ð?nh.

Bang 28-Cu Si Di?u Âm T?i Pháp h?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016. T?a dàm t?i Chùa V?n Tu?-Vung Tàu .

Bang 29-Cu Si Di?u Âm T?i Pháp h?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016. T?a dàm t?i Chùa Pháp Tam-Long An 1-4.

Bang 30-Cu Si Di?u Âm T?i Pháp h?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016. T?a dàm t?i Chùa Pháp Tam-Long An 2-4.

Bang 31-Cu Si Di?u Âm T?i Pháp h?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016. T?a dàm t?i Chùa Pháp Tam-Long An 3-4. 3-4 Cu Si Di?u T?a Ðàm T? Chùa pháp Tam -Bang 31.

Bang 32-Cu Si Di?u Âm T?i Pháp h?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016. T?a dàm t?i Chùa Pháp Tam-Long An 4-4.

Bang 33-Cu Si Di?u Âm T?i Pháp h?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016. T?a dàm t?i Chùa Vinh nghiêm 1-7.

Bang 34-Cu Si Di?u Âm T?i Pháp h?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016. T?a dàm t?i Chùa Vinh nghiêm 2-7.

Bang 35-Cu Si Di?u Âm T?i Pháp h?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016. T?a dàm t?i Chùa Vinh nghiêm 3-7.

Bang 36-Cu Si Di?u Âm T?i Pháp h?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016. T?a dàm t?i Chùa Vinh nghiêm 4-7.

Bang 37-Cu Si Di?u Âm T?i Pháp h?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016. T?a dàm t?i Chùa Vinh nghiêm 5-7.

Bang 38-Cu Si Di?u Âm T?i Pháp h?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016. T?a dàm t?i Chùa Vinh nghiêm 6-7.

Bang 39-Cu Si Di?u Âm T?i Pháp h?i Ni?m Ph?t c?u Qu?c Thái Dân An 2016. T?a dàm t?i Chùa Vinh nghiêm 7-7.

3-3 Cu Si Di?u Âm T?i Pháp H?i Ni?m Ph?t Chùa Ph?t Tích B?c Ninh-2016- Bang s? 03. 3-3 Pháp H?i Ni?m Ph?t Chùa Ph?t Tích 2016

2-3 Cu Si Di?u Âm T?i Pháp H?i Ni?m Ph?t Chùa Ph?t Tích B?c Ninh-2016- Bang s? 02.

1-3 Cu Si Di?u Âm T?i Pháp H?i Ni?m Ph?t Chùa Ph?t Tích B?c Ninh-2016- Bang s? 01.

1-3 Cu S? Di?u Âm Pháp h?i ni?m Ph?t t?i Vancouver 2016.

2-3 Cu S? Di?u Âm Pháp h?i ni?m Ph?t t?i Vancouver 2016.

3-3 Cu S? Di?u Âm Pháp h?i ni?m Ph?t t?i Vancouver 2016.

1-7 Cu Si Di?u Âm t?i TP Winnipeg, MB, Canada 2016.

2-7 Cu Si Di?u Âm t?i TP Winnipeg, MB, Canada 2016.

3-7 Cu Si Di?u Âm t?i TP Winnipeg, MB, Canada 2016.

4-7 Cu Si Di?u Âm t?i TP Winnipeg, MB, Canada 2016.

5-7 Cu Si Di?u Âm t?i TP Winnipeg, MB, Canada 2016.

6-7 Cu Si Di?u Âm t?i TP Winnipeg, MB, Canada 2016.

2016 Cu Si Di?u Âm t?i TP Winnipeg, MB, Canada 7-7.

1-3 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Bác Nhã Toronto 2016-

2-3 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Bác Nhã Toronto 2016-

3-3 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Bác Nhã Toronto 2016-

2015 Cu Si Di?u Âm khai th? cho Ngu?i B?nh

2-5 Cu Si Di?u Âm Chia s? pháp môn ni?m Ph?t T?i Chùa C? Linh -H?i Duong-2015.

2-5 Cu Si Di?u Âm Chia s? pháp môn ni?m Ph?t T?i Chùa C? Linh -H?i Duong-2015.

3-5 Cu Si Di?u Âm Chia s? pháp môn ni?m Ph?t T?i Chùa C? Linh -H?i Duong-2015.

4-5 Cu Si Di?u Âm Chia s? pháp môn ni?m Ph?t T?i Chùa C? Linh -H?i Duong-2015.

5-5 Cu Si Di?u Âm Chia s? pháp môn ni?m Ph?t T?i Chùa C? Linh -H?i Duong-2015.

1-3 Cu si Di?u Âm t?a dàm t?i chua Rui, H?i Phòng 2015.

2-3 Cu si Di?u Âm t?a dàm t?i chua Rui, H?i Phòng 2015.

3-3 Cu si Di?u Âm t?a dàm t?i chua Rui, H?i Phòng 2015.

1-6 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa H? L?nh -Thái Nguyên-2015.

2-6 (1-6) Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa H? L?nh -Thái Nguyên-2015.

3-6 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa H? L?nh -Thái Nguyên-2015.

4-6 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa H? L?nh -Thái Nguyên-2015.

5-6 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa H? L?nh -Thái Nguyên-2015.

6-6 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa H? L?nh -Thái Nguyên-2015.

Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Quán Âm-Huy?n Ð?c Linh-Bình Thu?n 2015

1-2 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Long Th? 2011.

2-2 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Long Th? 2011.

1-1 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa T? Quang 2015.

1-3 Cu Si Di?u Âm T?i Pháp H?i Siêu Ð? Chúng Sanh Và C?u Qu?c Thái Dân An T?i Tây Thiên- 2015.

2-3 Cu Si Di?u Âm T?i Pháp H?i Siêu Ð? Chúng Sanh Và C?u Qu?c Thái Dân An T?i Tây Thiên- 2015.

3-3 Cu Si Di?u Âm T?i Pháp H?i Siêu Ð? Chúng Sanh Và C?u Qu?c Thái Dân An T?i Tây Thiên- 2015.

1-5 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Huntington Beach-L.A 2015.

2-5 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Huntington Beach-L.A 2015.

3-5 Cu Si Di?u Âm ?a Ðàm T?i Huntington Beach-L.A 2015.

3-5 Cu Si Di?u Âm ?a Ðàm T?i Huntington Beach-L.A 2015.

4-5 Cu Si Di?u Âm ?a Ðàm T?i Huntington Beach-L.A 2015.

5-5 Cu Si di?u Âm T?a Ðàm t?i Huntington Beach L.A-2015.

1-4 Cu Si Di?u Âm T?i Chùa Ph? Tu? 2015.

2-4 Cu Si Di?u Âm T?i Chùa Ph? Tu? 2015.

3-4 Cu Si Di?u Âm T?i Chùa Ph? Tu? 2015.

4-4 Cu Si Di?u Âm T?i Chùa Ph? Tu? 2015.

2015 Cu Si Di?u Âm T?a ÐàmT?i Toronto-Canada 1-7.

2015 Cu Si Di?u Âm T?a ÐàmT?i Toronto-Canada 2-7.

2015 Cu Si Di?u Âm T?a ÐàmT?i Toronto-Canada 3-7.

2015 Cu Si Di?u Âm T?a ÐàmT?i Toronto-Canada 4-7.

2015 Cu Si Di?u Âm T?a ÐàmT?i Toronto-Canada 5-7.

2015 Cu Si Di?u Âm T?a ÐàmT?i Toronto-Canada 6-7.

2015 Cu Si Di?u Âm T?a ÐàmT?i Toronto-Canada 7-7.

2015-Cu S? Di?u Âm T?a Ðàm T?i Vancouver 1-4

2-4 Cu S? Di?u Âm T?a Ðàm T?i Vancouver- 2015.

3-4-Cu S? Di?u Âm T?a Ðàm T?i Vancouver- 2015.

2015- Cu si Di?u Âm-t?a dàm t?i Vancouver 4-4.

1-3 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Tiên Châu 2014.

2-3 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Tiên Châu 2014.

3-3 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm Chùa Tiên Châu 2014. 2014- Chùa Tiên Châu-Vinh Long 3-3.

01-T?a Ðàm T?i Ti?p Kh?c 2013

01-Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Ti?p Kh?c 2013 .

3 Cu Si Di?u âm T?a Ðàm T?i Ti?p Kh?c 2013.

2013 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Hà Lan 1-2.

2-2 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Hà Lan 2013.

2013- Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Bác Nhã-USA.

1/6 Thi?n Can Phu?c Ð?c Nhân Duyên-Cu Si Di?u Âm. Sách Nói Ph?t Giáo.

2/6 Thi?n Can Phu?c Ð?c Nhân Duyên-Cu Si Di?u Âm.

3/6 Thi?n Can Phu?c Ð?c Nhân Duyên-Cu Si Di?u Âm.

4/6 Thi?n Can Phu?c Ð?c Nhân Duyên-Cu Si di?u Âm.

5/6 Thi?n Can Phu?c Ð?c Nhân Duyên-Cu Si di?u Âm.

6/6 Thi?n Can Phu?c Ð?c Nhân Duyên-Cu Si di?u Âm.

Ni?m Ph?t h? ni?m vãng sinh v?n dáp - Nh?ng So Su?t Thông Thu?ng Khi H? Ni?m

2 - Nh?ng So Su?t Thông Thu?ng Khi H? Ni?m-Cu si Di?u Âm.

1,2,3/48-So Xu?t C?a Ngu?i B?nh & Cu Si Di?u Âm Khai Th?

4,5,6/48-So Xu?t C?a Ngu?i B?nh . Cu si Di?u Âm.

7,8,9/48-So Xu?t C?a Ngu?i B?nh . Cu si Di?u Âm.

10,11,12/48-So Xu?t C?a Ngu?i B?nh . Cu si Di?u Âm.

13,14,15/48-So Xu?t C?a Ngu?i B?nh. Cu Si Di?u Âm.

16,17,18/48-So Xu?t C?a Ngu?i B?nh. Cu Si Di?u Âm.

19,20,21/48-So Xu?t C?a Ngu?i B?nh. Cu si Di?u Âm

22,23,24/48-So Xu?t C?a Ngu?i B?nh. Cu si Di?u Âm

25,26,27/48-So Xu?t C?a Ngu?i B?nh-Cu si Di?u Âm

28,29,30/48-So Xu?t C?a Ngu?i B?nh-Cu Si Di?u Âm.

31,32,33/48-So Xu?t C?a Ngu?i B?nh-Cu Si Di?u Âm.

1/2 Ni?m Ph?t H? Ni?m Vãng Sanh V?n Ðáp- Cu Si Di?u Âm.

2-2 Ni?m Ph?t h? ni?m vãng sinh v?n dáp- Cu Si Di?u Âm.

01-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm. Tr?n B? 31 Ph?n. R?t Hay!

02-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

03-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

04-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

05-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

06-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

07-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

08-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

09-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

10-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

11-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

12-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

13-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

14-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

15-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

16-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

17-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

18-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

19-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

20-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

21-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

22-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

23-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

24-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

25-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

26-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

27-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

28-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

29-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm. 30-31 Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t

30-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm. 30-31 Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t

31-31_Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm.

T?p 1-Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm Minh Tr?-Di?u Pháp Âm.

T?p 2a-Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm Minh Tr?-Di?u Pháp Âm.

T?p 2b-Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm Minh Tr?-Di?u Pháp Âm.

T?p 3-Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm Minh Tr?-Di?u Pháp Âm.

T?p 4- Khuyên Ngu?i Ni?m Ph?t- Cu Si Di?u Âm Minh Tr?- Di?u Pháp Âm.

1-5 H? Ni?m: Kh? Lý Kh? Co 48 T?a Ðàm- Cu Si Di?u Âm.

2-5 H? Ni?m: Kh? Lý Kh? Co 48 T?a Ðàm- Cu Si Di?u Âm.

3-5 H? Ni?m: Kh? Lý Kh? Co 48 T?a Ðàm- Cu Si Di?u Âm.

4-5 H? Ni?m: Kh? Lý Kh? Co 48 T?a Ðàm- Cu Si Di?u Âm. 4-5 Kh? Lý Kh? Co

5-5 H? Ni?m: Kh? Lý Kh? Co 48 T?a Ðàm- Cu Si Di?u Âm.

1-2 Hu?ng D?n Khai Th? H? Ni?m-Cu Si Di?u Âm.

2-2 Hu?ng D?n Khai Th? H? Ni?m-Cu Si Di?u Âm.

1-5 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm H? Ni?m Chú Ý.

2-5 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm H? Ni?m Chú Ý.

3-5 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm H? Ni?m Chú Ý.

4-5 Cu Si Di?u Âm 48 T?a Ðàm H? Ni?m Chú Ý.

5-5 Cu Si Di?u Âm 48 T?a Ðàm H? Ni?m Chú Ý.

1-6 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm H? Ni?m Là M?t Pháp Tu .

2-6 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm H? Ni?m Là M?t Pháp Tu .

3-6 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm H? Ni?m Là M?t Pháp Tu .

4-6 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm H? Ni?m Là M?t Pháp Tu .

Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm H? Ni?m Là M?t Pháp Tu 5-6.

Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm H? Ni?m Là M?t Pháp Tu-6-6.

1-5-Cu Si Di?u Âm- 48 T?a Ðàm Hành Theo ?n T? ( Qui T?c Tu H?c).

2-5-Cu Si Di?u Âm- 48 T?a Ðàm Hành Theo ?n T? ( Qui T?c Tu H?c).

3-5-Cu Si Di?u Âm- 48 T?a Ðàm Hành Theo ?n T? ( Qui T?c Tu H?c).

Cu Si Di?u Âm- 48 T?a Ðàm Hành Theo ?n T? ( Qui T?c Tu H?c)-4/5.

Cu Si Di?u Âm- 48 T?a Ðàm Hành Theo ?n T? ( Qui T?c Tu H?c)-5/5.

C?m Namg H? Ni?m ( H? Ni?m Y?u L?c)-Cu Si Di?u Âm

5-5 T?a dàm & c?ng tu v?i d?o tràng ni?m Ph?t Sacramento, CA-USA-2013.

4-5 T?a dàm & c?ng tu v?i d?o tràng ni?m Ph?t Sacramento, CA-USA-2013.

3-5 T?a dàm & c?ng tu v?i d?o tràng ni?m Ph?t Sacramento, CA-USA-2013.

2-5 T?a dàm & c?ng tu v?i d?o tràng ni?m Ph?t Sacramento, CA-USA-2013.

1-5 T?a dàm & c?ng tu v?i d?o tràng ni?m Ph?t Sacramento, CA-USA-2013. 2013- T?a Ðàm Chùa Huy?n Giác Sacramento 1/5

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 1-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 2-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 3-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 4-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? PH?N 5- Di?u Pháp Âm.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 6-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 7-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 8-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 9-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 10-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 11-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 12-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 13-18.K?13-18-Buông X? -Châu Âu 2013

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 14-18.K?14-18-Buông X? -Châu Âu 2013

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 15-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 16-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 17-18.

2013- Châu Âu - Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Buông X? k? 18-18.

Ð?i H?i Hu?ng Pháp H?i Châu Âu 2013

2013-Cu Si di?u Âm t?a Ðàm Tai Melbourne 2-2

2013- CS Di?u Âm T?a Ðàm t?i Melbournne 1-2

1-2 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm H? Ni?m Vãng Sanh Lynnwood, WA-2013

2-2-CU SI DIEU AM VA HO NIEM VANG SANH TAP 1-2013- Lynnwood,WA.

1-2 Cu Si Di?u Âm V?n dáp t?i Ð?o Tràng H? Ni?m Liên Trì 2011

2-2 Cu Si Di?u Âm V?n Ðáp T?i Ð?o Tràng H? Ni?m Liên Trì 2011

1-3 T?a Ðàm t?i Chùa T? Xuyên-Thái Bình- 2011

2-3 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa T? Xuyên 2011

3-3 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa T? Xuyên 2011

1-3 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Viên Phúc 2011

2-3 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Viên Phúc 2011

3-3 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Viên Phúc 2011

2011 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Ba Vàng 1-4

2011 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Ba Vàng 2-4

2011 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Ba Vàng 4-4

2011 Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Ba Vàng 4-4

CS Di?u Âm V?n Ðáp Tr? Ni?m Cho Ngu?i Lâm Chung T?i Chùa Ho?ng Pháp 2010.

1-3 Ni?m Ph?t Ð? Vãng Sanh- Cu S? Di?u Âm-Ð?o tràng Chúng-Ð?k L?k-2011

2-3 Ni?m Ph?t Ð? Vãng Sanh-Ð?o tràng Chúng -Ð?k L?k 2011

2011-Ni?m Ph?t Ð? Vãng Sanh-Ð?o tràng Chúng -Ð?k L?k 3-3

1-6 Cu Si Di?u Âm- H? Ni?m Vãng Sanh M?t S? Th?t B?t Kh? Tu Nghì- 2008

2-6 Cu Si Di?u Âm- H? Ni?m Vãng Sanh M?t S? Th?t B?t Kh? Tu Nghì- 2008

2-6 Cu Si Di?u Âm- H? Ni?m Vãng Sanh M?t S? Th?t B?t Kh? Tu Nghì- 2008

2008-H? Ni?m Vãng Sanh M?t S? Th?t B?t Kh? Tu Nghì-Chùa B? Ð?-3-6

4-6 CS di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa B? Ð?-2008.

5-6 CS di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa B? Ð?-2008.

2008-CS Di?u Âm T?i Chùa B? Ð? 6-6

2008-CS Di?u Âm T?i Chùa B? Ð? 6-6

2008-CS Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Viên Quang

4-4 Ni?m Ph?t vãng sanh, m?t s? th?t b?t kh? tu nghì!-2007

3-4- Cu S? Di?u Âm-Dak Lak 2007

2007 CS Di?u Âm T?a Ðàm T?i ÐakLak 2-4

2007- Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i-Dak Lak 1-4

2007 CS Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Long Khánh Qui Nhon 2-2

1-2-CS Di?u Âm -Chùa Long Khánh Qui Nhon 2007

CS Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Pháp H?i

2007-Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm T?i Chùa Ðuc Hòa-Vi?t Nam

2007 Phuong Pháp C? Th? C?u Ngu?i Vãng Sanh Tây Phuong C?c L?c

2-2- Cu Si Di?u Âm t?a dàm t?i Chùa Thanh H?i Ðà N?ng-

1-2-Cu Si Di?u Âm t?a dàm t?i Chùa Thanh H?i Ðà N?ng

2-2-Chùa Liên Hoa-Cà Mau

1-2-Cu Si Di?u Âm T?a Ðàm Tai Chùa Liên Hoa Cà Mau 2006

34.CƯ SĨ DIỆU ÂM - HỘI THẢO HỘ NIỆM THẾ GIỚI, Ngày 08/12/2018

Copyright 2017 © Designed by Gowebbi. All rights reserved.